Skip to main content

Statuten

Op elf mei tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Franciscus Maria de Vries, notaris, gevestigd te Langedijk:

 1. de heer Willem Joan Gravemaker,
 2. de heer Ronald Edward Langedijk,
 3. de heer Mark Robertus Kiewit,
 4. de heer Ferry Hoogakker,

De comparanten gaven vooraf het navolgende te kennen:
de hierna te noemen vereniging Vliegvisclub de Poldervlieg (hierna ook aan te duiden als: de vereniging),
bestaat als informele vereniging reeds sinds haar oprichting te Heiloo op achtentwintig april negentienhonderd
tweeëntachtig; de vereniging kent tot op heden geen statuten zodat ook overigens van enige vastlegging daarvan in een notariële akte nimmer sprake is geweest;
de vereniging kent ook geen huishoudelijk reglement, doch werkt wel met een soort protocol (minimaal den algemene ledenvergadering per jaar en een planning van activiteiten in het voor- en najaar; er bestaan diverse commissies waaronder een redactiecommissie, een activiteitencommissie en een wedstrijdcommissie); de vereniging is nimmer ingeschreven in het handelsregister; de leden van de vereniging hebben op twee april tweeduizend negen besloten tot vaststelling van de statuten van de vereniging over te gaan en deze te doen opnemen in een notariële akte;
de comparanten zijn aangewezen om deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van het hiervoor gemelde besluit van de leden van de vereniging verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, bij deze de vereniging officieel op te richten en de statuten van de vereniging vast te stellen als volgt:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging is genaamd: Vliegvisclub de Poldervlieg. Zij is gevestigd te Sint Pancras, gemeente Langedijk.

DOEL
Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel:


a) het bevorderen van de vliegvisserij;
b) het in het algemeen behartigen van de bij de vereniging aangesloten leden op het gebied van de vliegvisserij.
De vereniging tracht haar doel te bereiken hetzij zelfstandig,hetzij in samenwerking met andere organisaties door:
c) voorlichting en studie;
d) het organiseren, bevorderen en uitvoeren van aktiviteiten en evenementen;
e) het verwerven en beheren van daartoe benodigde fondsen en materialen;
f) het samenwerken met en het onderhouden van contacten met overheden, organisaties en particulieren, zowel nationaal als internationaal;
g) het (mede) beheren van viswater en ondersteunen van viswaterbeheer door derden;
h) alle andere wettige middelen.

 1. De vereniging heeft derhalve niet tot doel het maken van winst ter verdeling onder de leden.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 3.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

GEWONE LEDEN
Artikel 4.
Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en de in artikel 2 bedoelde activiteiten beoefenen of beoefend hebben.

ERE-LEDEN, ASPIRANTEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 5.
De vereniging bestaat verder uit:

 1. ERE-LEDEN, dat zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van ten minste tien stemgerechtigde leden door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.


Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Voor het overige hebben ereleden dezelfde rechten en verplichtingen welke op de leden bij of krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.

 1. ASPIRANT-LEDEN, dat zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, maar nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
 2. BEGUNSTIGERS, dat zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.


Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
Ook van hen houdt het bestuur een register als bedoeld in artikel 6 lid 3 bij.

TOELATING-VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers.
 2. Bij niet-toelating tot lid, welke beslissing schriftelijk dient te worden medegedeeld, kan de algemene vergadering op zijn/haar beroep alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
I. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

 1. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsook wanneer het lid heeft opgehouden aan de eventuele vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen.


Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

 1. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.


Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.


Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Een opzegging in strijd met het hiervoor bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 8.

 1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGE
Artikel 9.

 1. De leden, aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.


Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

BESTUUR
Artikel 10.

 1. Net bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de leden, die hun wens om bestuurslid te worden opgeven aan het bestuur.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd.


Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 11.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.


Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

 1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.


De aftredende is herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:


a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING
Artikel 12.

 1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.


Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.


In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
 2. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.


Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

HET BESTUREN VAN DE VERENIGING
Artikel 13.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,vervreemding of bezwaring van registergoederen en bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 4. Het bestuur heeft de slechts intern werkende goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten tot:


a. verkrijging, vervreemding, bezwaring, stichting, verbouwen of slopen van registergoederen;
b. het huren, verhuren of op enige wijze vestigen of beëindigen van dergelijke of andere gebruiksrechten van registergoederen;
c. het aangaan van geldleningen, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
d. het aangaan van borgtochten en/of stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
e. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen;
f. het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale procedures, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen;
g. het aanvragen van het faillissement van de vereniging of van surseance van betaling;
h. het sluiten van arbeidsovereenkomsten;
i. in het algemeen het aangaan van andere rechtshandelingen een bedrag of waarde, zoals nader door de vergadering zal worden vastgesteld, te boven gaande,waarbij handelingen tussen dezelfde partijen binnen het tijdsbestek van een maand verricht als een handeling zullen gelden.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14.
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het (voltallig) bestuur als ook door twee gezamenlijk handelende bestuursleden afkomstig uit de kring van voorzitter, secretaris en penningmeester.

JAARVERSLAG
Artikel 15.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag tilt over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van — een of meer hunner, dan wordt daarvan ander opgave van redenen melding gemaakt. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring over aan de algemene vergadering.


Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt - de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.


Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven.

 1. De last aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging als bedoeld in artikel 15 wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.


In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vakatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering.

 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.


De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle aspirant leden, alle ereleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben de geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. leder gewoon- en erelid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN
Artikel 18.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.


Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter van de vergadering, op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden welke in de eerstkomende algemene ledenvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de notulist worden ondertekend.


Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.


Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 4. Indien bij een stemming over personen geen voldoende meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Mochten naast de personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, dan beslist het lot welke van deze personen naast degene met het hoogste aantal stemmen, in de herstemming zal worden opgenomen.


Degene die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt, is verkozen. Staken de stemmen alsdan, dan beslist het lot.

 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het verworpen.
 2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.


Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 1. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook at zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 2. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde - komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur behalve in de gevallen als bedoeld in artikel 16 lid 4.


De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6 lid 3.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 21.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 21.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering warden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal warden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.


Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.


Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING EN LIQUIDATIE
Artikel 22.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. leder van hen ontvangt een gelijk deel.


Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Artikel 23.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOT
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Zuid-Scharwoude op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand - van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

Lid worden?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.